Stručni savet

 

Stručni savet je savetodavno telo direktora i Uprvnog odbora.

Članovi Stručnog saveta su zdravstveni radnici sa visokom stručnom spremom koje na predlog organizacionih jedinica Kliničko bolničkog centra imenuje direktor.

Stručni savet ima sedam članova.

U radu Stručnog saveta učestvuje i glavna sestra Kliničko bolničkog centra.

Direktor Kliničko bolničkog centra ne može biti član Stručnog saveta.

Savet se sastaje najmanje jednom u 30 dana.

Stručni savet:

1.Razmatra i odlučuje o pitanjima stručnog rada Kliničko bolničkog centra;

2.Predlaže program stručnog rada, kao i stručnog razvoja Kliničko bolničkog centra;

3.Predlaže plan stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;

4.Predlaže plan za unapređenje kvaliteta stručnog rada u Kliničko bolničkom centru;

5.prati i organizuje sprovođenje unutrašnje provere kvaliteta stručnog rada u Kliničko bolničkom centru;

6.Predlaže osnivaču članove Upravnog i Nadzornog odbora iz reda zaposlenih u Kliničko bolničkom centru;

7.Predlaže direktoru članove Etičkog odbora;

8.Donosi poslovnik o svom radu;

9.Obavlja i druge poslove utvrđene zakonom;

 

Članovi odbora:

Dr sc med. Dragoslava Jovanović, predsednik

Doc. dr Milan Spaić

Ass. prim. dr Damir Jašarović

Prim. mr sc med. Voja Cvetković

Dr Miloš Panić

Prim. mr sc med. Ljiljana Tomašić

Ass. mr sc med. Ratko Tomašević