Стручни савет

Стручни савет је саветодавно тело директора и Упрвног одбора.

Чланови Стручног савета су здравствени радници са високом стручном спремом које на предлог организационих јединица Клиничко болничког центра именује директор.

Стручни савет има седам чланова.

У раду Стручног савета учествује и главна сестра Клиничко болничког центра.

Директор Клиничко болничког центра не може бити члан Стручног савета.

Савет се састаје најмање једном у 30 дана.

Стручни савет:

1.Разматра и одлучује о питањима стручног рада Клиничко болничког центра;

2.Предлаже програм стручног рада, као и стручног развоја Клиничко болничког центра;

3.Предлаже план стручног усавршавања здравствених радника и здравствених сарадника;

4.Предлаже план за унапређење квалитета стручног рада у Клиничко болничком центру;

5.прати и организује спровођење унутрашње провере квалитета стручног рада у Клиничко болничком центру;

6.Предлаже оснивачу чланове Управног и Надзорног одбора из реда запослених у Клиничко болничком центру;

7.Предлаже директору чланове Етичког одбора;

8.Доноси пословник о свом раду;

9.Обавља и друге послове утврђене законом;

 

Чланови одбора:  

1. Прим.др сци.мед. Драгослава Јовановић - председник

2. Доц.др сци.мед. Ратко Томашевић - члан

3. Асс.прим.др Дамир Јашаровић - члан

4. Асс.др сци.мед.Тамара Јемцов - члан

5. Доц.др сци.мед. Радосав Видаковић - члан

6. Прим.др сци.мед. Милош Војиновић - члан

7. Др Наташа Ракоњац - члан