Стручни савет

Стручни савет је саветодавно тело директора и Упрвног одбора.

Чланови Стручног савета су здравствени радници са високом стручном спремом које на предлог организационих јединица Клиничко болничког центра именује директор.

Стручни савет има седам чланова.

У раду Стручног савета учествује и главна сестра Клиничко болничког центра.

Директор Клиничко болничког центра не може бити члан Стручног савета.

Савет се састаје најмање једном у 30 дана.

Стручни савет:

1.Разматра и одлучује о питањима стручног рада Клиничко болничког центра;

2.Предлаже програм стручног рада, као и стручног развоја Клиничко болничког центра;

3.Предлаже план стручног усавршавања здравствених радника и здравствених сарадника;

4.Предлаже план за унапређење квалитета стручног рада у Клиничко болничком центру;

5.прати и организује спровођење унутрашње провере квалитета стручног рада у Клиничко болничком центру;

6.Предлаже оснивачу чланове Управног и Надзорног одбора из реда запослених у Клиничко болничком центру;

7.Предлаже директору чланове Етичког одбора;

8.Доноси пословник о свом раду;

9.Обавља и друге послове утврђене законом;

 

Чланови одбора:  

Прим. др сци. мед. Драгослава Јовановић – председник

Доц. др сци. мед. Ратко Томашевић – члан

Асс. прим. др Дамир Јашаровић – члан

Асс. др сци. мед. Тамара Јемцов – члан

Доц. др сци. мед. Радосав Видаковић – члан

Прим. др сци. мед. Милош Војиновић – члан

Др Наташа Ракоњац - члан