Стручни савет

Стручни савет је саветодавно тело директора и Упрвног одбора.

Чланови Стручног савета су здравствени радници са високом стручном спремом које на предлог организационих јединица Клиничко болничког центра именује директор.

Стручни савет има седам чланова.

У раду Стручног савета учествује и главна сестра Клиничко болничког центра.

Директор Клиничко болничког центра не може бити члан Стручног савета.

Савет се састаје најмање једном у 30 дана.

Стручни савет:

1.Разматра и одлучује о питањима стручног рада Клиничко болничког центра;

2.Предлаже програм стручног рада, као и стручног развоја Клиничко болничког центра;

3.Предлаже план стручног усавршавања здравствених радника и здравствених сарадника;

4.Предлаже план за унапређење квалитета стручног рада у Клиничко болничком центру;

5.прати и организује спровођење унутрашње провере квалитета стручног рада у Клиничко болничком центру;

6.Предлаже оснивачу чланове Управног и Надзорног одбора из реда запослених у Клиничко болничком центру;

7.Предлаже директору чланове Етичког одбора;

8.Доноси пословник о свом раду;

9.Обавља и друге послове утврђене законом;

 

Чланови одбора:  

Др сц мед. Драгослава Јовановић, председник

Доц. др Милан Спаић

Асс. прим. др  Дамир Јашаровић

Прим. мр сц мед. Воја Цветковић

Др Милош Панић

Прим. мр сц мед. Љиљана Томашић

Асс. мр сц мед. Ратко Томашевић