Upravnik: Prim. Dr sci.med Miroslav Kreačić N.S.
Glavna sestra Bolnice za onkologiju: Tamara Suša, visoka strukovna medicinska sestra-specijalista

Zemun onkologijaRazvoj onkologije u KBC Zemun počinje 80-ih godina prošlog veka kada je donet novi Republički zakon o zdravstvenoj zaštiti stanovništva i mreži onkololoških ustanova. Već početkom 90-ih prvi lekari iz KBC Zemun, dr Ljiljana Tomašić i dr Đorđe Popov završavaju užu specijalizaciju iz onkologije i počinju sa sistematičnom onkološkom delatnošću.

U početku, onkološka delatnost se odvijala u okviru Dnevne bolnice Internističke Službe KBC Zemun. Služba medikalne onkologije u okviru Interne Klinike se formira 2012.godine i počinje pored ambulantne da obavlja i stacionarnu onkološku delatnost u izdvojenom, adaptiranom prostoru u Gundulićevoj ulici.

Tokom 2019. godine Služba medikalne onkologije postaje Bolnice za onkologiju KBC Zemun.

Bolnica za onkologiju se sastoji od dve službe u okviru kojih su 4 odeljenja i tri ambulante. Raspolaže sa 35 postelja u stacionarnom delu i 13 mesta za dnevne bolnice u okviru ambulanti. U Bolnici za onkologiju se koristi jedna komorom sa laminarnim protokom vazduha za rastvaranje citotoksičnih lekova.

Kadar Bolnice za onkologiju čini 14 lekara od toga 5 specijalista interne medicine i 1 specijalista internističke onkologije, 2 lekara uže specijalnosti, 4 lekara na specijalizaciji iz internističke onkologije i 2 klinička lekara. Bolnicom rukovodi lekar sa magisterijumom i doktoratom medicinskih nauka i višedecenijskim iskustvom u oblasti onkologije, u zvanju naučnog saradnika.

Pored lekara u Bolnici rade 24 medicinske sestre, od kojih 17 ima srednju stručnu spremu, 3 višom i 4 sa visokom strukovnom školom.

Odluke o onkološkom lečenju donosi Onkoločki konzilijum koji se održava dva puta nedeljno uz učešće lekara onkologa kao i specijalista odgovarajućih profila iz KBC Zemun. Stalni član konzilijuma je i radiacioni onkolog sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije. Multidisciplinarni tim Onkološkog konzlijuma omogućava kvalitetenu, savremenu zdravstvenu uslugu tercijarnog nivoa.

Bolnica za onkologiju pri KBC Zemun predstavlja modernu organizacionu jedinicu osposobljenu za sprovoženje sofisticiranih onkoloških mera i postupaka vezanih za specifično lečenje i negu onkoloških bolesnika.

1. Služba medikalne onkologije

Načelnik službe: Spec.dr med. Zlata Hufnagel
Glavna sestra: VMS Biljana Ćirović

1.1.Odeljenje kliničke onkologije

Šef odeljenja: Spec.dr med.Sofija Milanović
Glavna sestra: VMS Nina Klipa

1.2.Odeljenje palijativne onkologije

Šef odeljenja: dr Marko Trtica
Glavna sestra: VMS Nevena Živadinović

1.3.Odeljenje intenzivne terapije

Šef odeljenja: 
Glavna sestra: VMS Bojana Paunović

1.4.Odeljenje dnevnih bolnica

Šef odeljenja: 
Glana sestra: VMS Emilija Krivošija

2.Ambulantno poliklinička služba

Načelnik službe: Spec.dr Jelica Gligorić
VD Glavna sestra: VMS Maja Kordulup

2.1.Prijemna ambulanta
2.2.Specijalističke ambulante
2.3.Ambulanta onkoloških konzilijuma