Rukovodilac Bolnice za onkologiju: Prim.dr sci.med Miroslav Kreačić N.Sar 
VD Glavna sestra Bolnice za onkologiju: VSS Tamara Suša

Zemun onkologijaOnkologija kao nova delatnost u KBC Zemun zaživela je 2008. godine, najpre u okviru Dnevne bolnice Internističke službe KBC Zemun. Služba medikalne onkologije realizovana je u punom smislu dobijanjem stacionara 2012. godine, posle preseljenja u zgradu u Gundulićevoj ulici. 

Služba se sastoji od dva odeljenja: odeljenja kliničke onkologije, u čijem sastavu se nalazi odsek dnevne onkološke bolnice i odeljenja palijativne onkologije. Služba raspolaže sa ukupno 33 bolesnička kreveta, od toga odeljenje kliničke onkologije ima 20 bolesničkih kreveta, a odeljenje palijativne onkologije 13 bolesničkih kreveta, dok odsek dnevne bolnice raspolaže sa 10 mesta u jednoj smeni. 

U službi medikalne onkologije od 2008. postoji onkološki konzilijum u sastavu: hirurg odgovarajuće grane medicine, internista-hemoterapeut i patolog iz KBC Zemun i radioterapeut iz Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije. Konzilijum se održava jednom nedeljno, sredom u 13h. Konzilijum donosi odluke o tretmanu onkoloških bolesnika u skladu sa važećom medicinskom doktrinom. Odluke o sprovođenju hemoterapije i hirurške terapije sprovode se u KBC Zemun, dok se odluke o sprovođenju radioterapije realizuju u Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije, na osnovu ugovora između KBC Zemun i Instituta. 

Na odeljenju kliničke onkologije sprovodi se medikamentno specifično onkološko lečenje prema odluci onkološkog konzilijuma KBC Zemun ili drugih onkoloških ustanova: hemoterapija pretežno solidnih tumora, hormonalna terapija, biološka i molekularna terapija. Na odeljenju palijativne onkologije sprovodi se simptomatska, suportivna i palijativna terapija, uključujući i tretman hitnih stanja u onkologiji i terapiju bola.

1. Služba medikalne onkologije

Rukovodilac službe medikalne onkologije: dr Aleksandra Babić
Glavna sestra službe medikalne onkologije: VMS Biljana Ćirović

1.1. Odeljenje kliničke onkologije

Pomoćnik rukovodioca medikalne onkologije za odeljenje kliničke onkologije: dr Sofija Milanović
Glavna sestra: VSS Nina Trajković

1.2. Odeljenje palijativne onkologije

Šef odeljenja: 
Glavna sestra: VMS Nevena Živadinović

1.3. Odeljenje intenzivne terapije

Šef odeljenja: 
Glavna sestra: VMS Bojana Paunović

1.4. Odeljenje dnevnih bolnica

Šef odeljenja: dr Zlata Hufnagel
Glavna sestra: VMS Emilija Krivošija

2. Ambulantno poliklinička služba

Načelnik: dr Jelica Gligorić
VD Glavna sestra: VMS Maja Kordulup

2.1. Prijemna ambulanta

Šef odeljenja:
Glavna sestra:

2.2. Specijalističke ambulante

Šef odeljenja:
Glavna sestra:

2.3. Ambulanta onkoloških konzilijuma

Šef odeljenja:
Glavna sestra: