KLINIKA ZA HIRURGIJU

Upravnik: Prof.dr Dejan Stevanović
Glavna sestra: VSS Slađana Krstić

Služba baromedicine

V.D. Načelnik: Prim.dr Davorka Milačić
Glavna sestra: VSS Zorica Mihajlo

Prvu profesionalnu jedinicu za terapiju hiperbaričnim kiseonikom u Srbiji (ondašnjoj Jugoslaviji) osnovao je  prim. dr sc med. Nikola Dekleva 1974. godine. Tako je stvoren prvi terapeutski punkt za lečenje hiperbaričnim kiseonikom u ondašnjoj Jugoslaviji. Ova jedinica je bila u sklopu Hirurške službe, zatim u okviru službe za ortopediju sa traumatologijom, da bi se 2012. godine odvojila kao zasebna služba.

Trenutno je u službi zaposleno 5 lekara (4 lekara sa užom specijalizacijom iz baromedicine i 1 lekar na specijalizaciji) i 13 medicinskih sestara. služba ima tri jednomesne Dräger komore za HBO terapiju, jednu tip 1000 i dve 1200. Bolesnici se tretiraju HBO u skladu sa savremenim evropskim i svetskim standardima. Služba ima stacionar od 21 postelje. Godišnje se leči oko 1100 bolesnika i uradi oko 5500 HBO terapija.

Služba Baromedicine u sklopu KBC Zemun je i danas jedini državni centar za lečenje hiperbaričnim kiseonikom i kao takav zbrinjava i leči bolesnike sa najtežim oblicima sepse, najtežim infekcijama i bolestima vaskularne etiologije iz cele Srbije, ali i iz okruženja.

1. Odeljenje za stacionarno lečenje

V.D. Šef odeljenja: dr Nina Vasić Milivojević
V.D. Glavna sestra: MS Jelena Jocić

2. Odeljenje hiperbarične oksigenoterapije

Šef odeljenja: Prim.dr sci.med Miloš Vojinović
Glavna sestra: VSSS Olgica Stepanović