KLINIKA ZA INTERNU MEDICINU

Upravnik: Doc.dr Ratko Tomašević
Glavna sestra: VMS Nada Jević

Služba kardiologije

Načelnik službe: Prof. dr Aleksandar N. Nešković
Glavna sestra: VMS Ljilja Dunđerović

Kardiološko odeljenje se postepeno razvijalo od svog osnivanja 1972. godine, i sa reorganizacijom Klinike za internu medicine 2012. godine, postaje Služba za kardiologiju, koja u svom sastavu ima pet odeljenja. U Službi danas radi 22 lekara, među kojima su dva redovna profesora na katedri za Internu medicinu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, još dvoje doktora nauka koji su u isto vreme asistenti na katedri za Internu medicinu, 4 magistra nauka, 17 specijalista interne medicine, od čega 6 sa subspecijalizacijom iz kardiologije. 

Odeljenje za interventn kardiologiju opremljeno je najsavremenijom opremom i  na njemu se godišnje uradi oko 1000 interventnih i oko 2000 dijagnostičkih procedura, a od osnivanja do danas urađeno je dvadeset hiljada koronarnih procedura. Pored rutinskih elektivnih koronarografija i perkutanih koronarnih intervencija, urađene su brojne primarne perkutane intervencije u akutnom infarktu miokarda (oko 400 godišnje). Kateterizaciona sala radi po principu 24/7/365 i prihvata sve bolesnike, kako sa teritorije Beograda, tako i iz cele Srbije, bez obzira na težinu stanja. Interventna ekipa je posebno obučena za zbrinjavanje bolesnika u kardiogenom šoku uz pomoć mehaničke ventilacije, intra-aortne balon pumpe i intenzivnog invazivnog monitoringa u koronarnoj jedinici, i postignuto preživljavanje u poslednjih nekoliko godina iznosi 50%. U rutinsku praksu uvedene su endomiokardne biopsije, intravaskularni ultarazvuk koronarnih arterija kao, frakciona rezerva protoka (FFR) i perkutana septalna ablacija miokarda kod bolesnika sa hipertrofičnom kardiomiopatijom.

Odeljenje za intenzivnu negu u svom sastavu ima koronarnu jedinicu koja raspolaže sa devet bolesničkih kreveta i postkoronarnu jedinicu sa četiri mesta, kao i odsek za hemodinamski monitoring. Postoji mogućnost kompletnog neinvazivnog i invazivnog praćenja bolesnika, mehaničke ventilacije, primene najsavremenijeg medikamentnog lečenja, rešavanja ozbiljnih poremećaja srčanog ritma plasiranjem privremenih transkutanih i transvenskih pejsmejkera, kao i mogućnost hemodinamske potpore najtežih bolesnika upotrebom intra-aortne balon pumpe. Godišnje se u koronarnoj jedinici leči oko 1200 najtežih kardioloških bolesnika, a prema stopi mortaliteta, dužini bolničkog lečenja kao i ostalim parametrima po kojima se procenjuje kvalitet rada, ova koronarna jedinica je svake godine među najuspešnijima u Srbiji.

Na Odeljenju neinvazivne dijagnostike rade se sve neivazivne procedure u kardiologiji: pored standarnih transtorakalnih i transezofagealnih pregleda, izvode se i farmakološki ehokardiografski testovi, kao i ergometrijski stres eho testovi. Uvedene su i nove metode, kao što su procena funkcionalne deformacije miokarda (strain i starin rate), kao i procena rezerve koronarnog protoka. Takođe, svakodnevno se rade brojni klasični ergometrijski i ergospirometrijski testovi, kao i 24-časovni Holter EKG monitoring i Holter monitoring arterijskog pritiska. Od prošle godine uvedena je i metoda pregleda koronarnih arterija pomoću multislajsnog skenera (MSCT).

Odeljenje opšte kardiologije raspolaže sa 31 bolesničkom posteljom i zahvaljujući dobro uigranom timu lekara i medicinskih sestara pružaju visok nivo lečenja, dijagnostike i nege hroničnih kardioloških bolesnika. U sastavu Službe za kardiologiju radi i ambulantna služba u kojoj se tokom godine u dve smene pregleda i leči preko 10000 bolesnika.

1. Odeljenje opšte kardiologije

Šef odeljenja: dr Radosava Cvjetan
Glavna sestra: VMS Milica Kafedžić

2. Odeljenje srčane insuficijencije

Šef odeljenja: dr Predrag Miličević
Glavna sestra: VMS Jovanka Lalić

3. Odeljenje za pejsmejkere i poremećaje srčanog ritma

Šef odeljenja: dr Srđan Raspopović
Glavna sestra: Aleksandra Mihajlović

4. Odeljenje intenzivne terapije - koronarna jedinica

Šef odeljenja: dr Miloš Panić
Glavna sestra: VMS Zdenka Sajdl

5. Odeljenje neinvazivne dijagnostike

Šef odeljenja: Doc. dr Radosav Vidaković
Glavna sestra: VMS Ljiljana Šimpraga

5.1. Odsek ehokardiografije, MSCT i NMR

Šef odseka: Ass. dr Ivan Stanković
Nadzorna sestra: Sanja Stavrović-Miševski

6. Odeljenje za interventne kardiovaskularne procedure

Šef odeljenja: Prof. dr Nikola Jagić
Glavni medicinski tehničar: VMS Katarina Jocić