KLINIKA ZA INTERNU MEDICINU

Upravnik: Doc.dr Ratko Tomašević
Glavna sestra: VMS Nada Jević

Služba nefrologije

Načelnik: Doc.dr Tamara Jemcov
Glavna sestra: VMS Zorica Obrić

Služba nefrologije Klinike za internu medicinu kao zasebna organizaciona jedinica postoji od 2002. godine i sastoji se od 3 odeljenja. Stacionarna odeljenja raspolažu sa 16 postelja, od čega su 4 za poluintenzivnu negu. U okviru odeljenja se vrši dijagnostika, lečenje i zbrinjavanje svih patoloških stanja iz oblasti nefrologije, uz korišćenje svih savremenih dijagnostičkih metoda, uključujući i biopsiju bubrega.  

U okviru odeljenja dijalize, postoje dva odseka. Odsek za peritoneumsku dijalizu, u okviru koga se vrši kontrola i nadzor bolesnika koji su uključeni u program kućne peritoneumske dijalize, kao i obuka bolesnika i članova njihovih porodica za ovaj vid lečenja. U odseku za hemodijalizu, u kome postoji 19 aparata za hronični program hemodijalize, dijalizira se 97 bolesnika. U okviru dnevne bolnice obavljaju se dijagnostičke i terapijske procedure koje se ne mogu obavljati u jedinicama primarne i sekundarne zdravstvene zaštite, korekcija anemije transfuzijama krvi i stimulatorima eritropoeze, kao i parenteralna terapija gvožđem.

1. Odeljenje kliničke nefrologije i ugrentne nefrologije

Šef odeljenja: Mr sc. med. dr Veselinka Đurković
Glavna sestra: VMS Tanja Milić Jakovljević   

2. Odeljenje peritoneumske dijalize

Šef odeljenja: Mr sci.med.dr Ljiljana Komadina
Glavna sestra: VMS Dijana Stojanov

3. Odeljenje hemodijalize

Šef odeljenja: dr Rodoljub Marković
Glavna sestra: VMS Maja Dražeta