Zajedničke medicinske delatnosti

Upravnik: Prim.dr sci med. Vesna Libek
Glavna sestra: VMS Milena Milisavljević


Služba anesteziologije sa reanimatologijom i terapijom bola

V.D. Načelnik službe: Dr Vesna Savić
Glavni tehničar: VST Aleksandar Đurđević

 

Još davne 1898 godine, prema dostupnim istorijskim podacima, je u “knjizi narkoze” Zemunske bolnice upisano 78 bolesnika operisanih u anesteziji.

Služba anesteziologije sa reanimatologijom i terapijom bola je danas savremena, moderno koncipirana služba sa širokom paletom usluga koje pruža kroz:
• Anesteziološku ambulantu za preoperativne preglede i pripremu pacijenata za elektivne operatine zahvate i druge anesteziološke procedure, kao i terapiju akutnog i hroničnog bola.
• 10 operacionih sala u kojima se izvode sve vrste opšte i regionalne anestezije
• 2 jedinice intenzivnog lečenja (hirurška i neurohirurška) gde se leče najteži, vitalno ugroženi pacijenti uz sprovođenje najsavremenijih terapijskih procedura. Omogućava sprovođenje raznih dijagnostičkih i terapijskih procedura u anesteziji kao što su: kratkotrajne TIVA anestezije za endoskopske procedure iz domena ginekologije igastroenterologije (gastroskopije,kolonoskopije….), OET anestezije u interventnoj neuroradiologiji (embolizacije aneurizmi CNS-a i implementacija karotidnih stentova) i u neurologiji (trombolize), OET anestezije u angio sali za potrebe interventne kardiologije, epiduralne analgezije u akušerstvu i ostale konsultativne preglede i invanzivne procedure.
• KBC Zemun je deo Eurotransplanta tako da služba pruža kompletan program za eksplantacione procedure (utvrđivanje moždane smrzi, održavanje donora, eksplantacije).

U ovom trenutku u Službi je zaposleno: 13 lekara specijalista, 7 kliničkih lekara na specijalizaciji anesteziologije i 17 med.sestara-anestetičara.

1. Odeljenje anestezije operacionih sala

Šef odeljenja:  Ass.dr sci.med. Mirko Lakićević
Glavni med. tehničar odeljenja: VST Martin Kelement

1.1. Odsek ambulantne anestezije i konsultativnih pregleda

Šef odseka: dr Ivana Lalić
Nadzorna med.sestra: Snežana Nikolić

2. Odeljenje intenzivne terapije

Šef odeljenja: dr Mirjana Mladenović
Glavna med.sestra: MS Slavica Uzelac

2.1. Odsek intenzivne terapije klinike za hirurgiju

V.D. Šef odseka: dr Mirjana Milanović
Nadzorna med.sestra: MS Gordana Čavić

2.2. Odsek intenzivne terapije službe neurohirurgije

Šef odseka: Spec. dr med. Jelena Orlić
Nadzorna med.sestra: MS Sanja Gajić