Zajedničke medicinske delatnosti

Upravnik: Prim.dr sci med. Vesna Libek
Glavna sestra: VMS Milena Milisavljević


Služba za farmaceutsku delatnost – bolnička apoteka

Načelnik Službe: Mr ph spec Nedeljka Novaković
Glavni farmaceutski tehničar: Silva Bubulj, farm. tehničar

 

U vreme osnivanja Gradske bolnice pre 230 godina snabdevanje lekovima je sprovodjeno iz tadašnjih apoteka u gradu. Jedna od njih je bilai apoteka Jozefa Filipa, koji je snabdevao novo ustanovljenu Gradsku bolnicu lekovima „s trećinom popusta“.

Bolnička apoteka se pominje tek od 1891. godine kada je sazidana nova zgrada u Vrtlarskoj ulici. Apoteka je obnovljena 1931. godine. Povećanjem obima posla nametnula se potreba da se ova služba prostorno proširi, prvo u montažni deo zgrade u krugu bolnice, a1967. godine tadašnja Služba za snabdevanje lekovima je smeštena u sadašnje prostorije KBC Zemun. Nove prostorije su namenski pravljene, tako da je bolnička apoteka imala oficinu, materijalku, sterilni blok, prostoriju za pranje posuđa.

Za razvoj službe najzaslužniji su njeni načelnici: mr ph Vlada Mitrakovič, mr ph Ankica Rutešić, mr ph Vjera Todorović, mr ph spec Spomenka Okanović, mr ph spec Kaća Bogdanović, mr ph Dragana Slović a od 2016 mr ph spec Nedeljka Novaković. Doprinos razvoju službe dali su i glavni farmaceutski tehničari Milinka Krsmanović, Tatjana Đukanović a od 2017 i Silva Bubulj. Danas bolnička apoteka ima 3 magistra farmacije (jedan je specijalista farmakoterapije ) i 4 farmaceutska tehničara.

Bolnička apoteka nabavlja, lageruje i izdaje lekove, sanitetski i potrošni materijal, kao i druga sredstva potrebna za dijagnostikovanje i lečenje. Takođe apoteka vodi materijalno knjigovodstvo. Danas apoteka učestvuje u sprovođenju javnih nabavki, prati potrošnju lekova, sanitetskog i potrošnog materijala, pruža sve potrebne informacije vezane za lekove i terapiju. U apoteci se rade farmakoekonomske analize i shodno dobijenim rezultatima daju predlozi za sprovođenje racionalne terapije. Zaposleni u Službi prate smernice FIP-a ( International Pharmaceutical Federation) i EAHP-a (European Association of Hospital Pharmacists) vezane za bolničku farmaciju, tako što je uslov “sedam pravih elemenata” ( pravi pacijent ,pravi lek, prava doza ,pravi put, pravo vreme, prava informacija, prava dokumentacija) u fokusu rada svih zaposlenih u Službi. Fokus rada se pomera od leka sve više ka pacijentu.

U narednom periodu kadrovski potencijali kao i odlična saradnja sa svom zaposlenima u KBC će omogućiti dalji razvoj Službe za farmaceutsku delatnost i ostvarivanje glavnog cilja usluga bolničke farmacije - optimizovanje ishoda lečenja pacijenata kroz saradnju sa multidisciplinarnim timovima kako bi se postigla odgovorna upotreba lekova u svim okruženjima.