Zajedničke medicinske delatnosti

Upravnik: Prim.dr sci med. Vesna Libek
Glavna sestra: VMS Svetlana Ristović


Služba za kliničku patologiju

Načelnik: Prof. dr Sanja Milenković
Glavni tehničar: Vanja Stanojević, visoki strukovni tehnolog - specijalista

 

Služba kliničke patologije je osnovana 1983. godine, iako su se autopsije radile u zemunskoj bolnici još od 1809. godine. U trenutku svog osnivanja, profilisana kao patologija opšteg tipa, služba je raspolagala najnovijom opremom i pružala dijagnostičke usluge koristeći rutinski histohemijska, imunohistohemijska bojenja, kao i elektronsku mikroskopiju. 

U službi trenutno rade 7 lekara (4 sa završenom specijalizacijom iz patologije i 3 na specijalizaciji), 1 specijalista medicinske biohemije i 8 laboratorijskih tehničara. 

Od svog početka služba je vodila kompjutersku arhivu koja je obnovljena novom bazom 2008. godine. Danas je služba kompjuterski umrežena i direktno povezana na akademsku mrežu što kolektivu pruža brz i efikasan pristup naučnim informacijama..  

Služba kliničke patologije je dobar partner svojim kolegama kliničarima kako u rutinskom, svakodnevnom poslu tako i u naučnoistraživačkom radu. Okosnica je multidisciplinarnih studija, izrade magistarskih teza i doktorskih disertacija. Služba takođe tesno sarađuje i sa drugim ustanovama u zemlji i inostranstvu u cilju praćenja novina i implementaciji najnovijih dostignuća. Poštujući principe multidisciplinarnosti lekari službe se profilišu prema određenim granama patologije.

Od 2009. godine postoji nezavisna dijagnostika neuromišićnih biopsija za teritoriju cele Republike Srbije i regiona kroz koju je prošlo do sada oko 400 pacijenata i koja je povezana sa Evropskom biobankom tkiva.

Laboratorija je referentna za citoskrinig programe Republike Srbije.

Služba raspolaže tkivnim procesorom, aparatom za bojenje preparata, savremenom linijom za kalupljenje i sečenje tkiva, citospinom i novim profesionalnim patološkim mikroskopima sa digitalnim kamerama i fluoroscencom, primenjuje preko 40 histohemijskih i enzimohemijskih metoda i raspolaže sa 350 antitela za imunohistohemijsku dijagnostiku svetlosnom i fluorescentnom mikroskopijom. Godišnje se uradi 30.000 uzoraka, 1500 „ex temore” analiza, 2000 citoloških analiza, 300 citodijagnostičkih analiza na cirkulišuća antitela, 2400 histohemijskih i 5000 imunohistohemijskih analiza.

1. Odsek laboratorije sa referentnom nacionalnom laboratorijom za nerumišićne biopsije

Šef odseka: dr Nenad Miladinović
Nadzorni tehničar: Vera Majstorović, visoki strukovni tehnolog

2. Odsek za citoskrining

Šef odseka: Mr. sci. med. dr Zorana Vukašinović Bokun
Nadzorni tehničar: Maja Milošević, visoki strukovni tehnolog - specijalista