Zajedničke medicinske delatnosti

Upravnik: Prim.dr sci med. Vesna Libek
Glavna sestra: VMS Milena Milisavljević


Služba za kliničku patologiju

Načelnik: Prof. dr Sanja Milenković
Glavni tehničar: Vanja Stanojević, visoki strukovni tehnolog - specijalista

 

Služba kliničke patologije je osnovana 1983. godine, iako su se autopsije radile u zemunskoj bolnici još od 1809. godine. U trenutku svog osnivanja, profilisana kao patologija opšteg tipa, služba je raspolagala najnovijom opremom i pružala dijagnostičke usluge koristeći rutinski histohemijska, imunohistohemijska bojenja, kao i elektronsku mikroskopiju.

U službi trenutno radi 7 lekara (od kojih je 1 doktor nauka, 1 magistar nauka, 5 su specijalisti patologije i svi su na subspecijalizacijama, a 2 klinička lekara su na specijalizaciji) i 9 laboratorijskih tehničara, od kojih su 3 visoki strukovni tehnolozi, a 2 visoki strukovni tehnolozi specijalisti.

Služba kliničke patologije je dobar partner svojim kolegama kliničarima kako u rutinskom, svakodnevnom poslu tako i u naučnoistraživačkom radu. Okosnica je multidisciplinarnih studija, izrade magistarskih teza i doktorskih disertacija. Služba takođe tesno sarađuje i sa drugim ustanovama u zemlji i inostranstvu u cilju praćenja novina i implementaciji najnovijih dostignuća. Poštujući principe multidisciplinarnosti lekari službe se profilišu prema određenim granama patologije.

Od 2009. godine uvođenjem nove tehnologije razvija se dijagnostika neuromišićnih biopsija za teritoriju cele Republike Srbije i regiona. Od 2017 godine dijagnostika neuromišićnih biopsija dobija status Nacionalne referentne laboratorije za dijagnostiku neuromišićnih biopsija sa Biobankom koja je povezana sa nekoliko referentnih svetskih laboratorija i uključena je u aktuelne programe sekvencioniranja genoma i proteomska istraživanjana evropskom nivou.

Služba kliničke patologije je takođe, referentna za citoskrinig programe Republike Srbije.
Služba raspolaže tkivnim procesorom, aparatom za bojenje preparata, savremenom linijom za kalupljenje i sečenje tkiva, citospinom i novim profesionalnim patološkim mikroskopima sa digitalnim kamerama i fluoroscencom, primenjuje preko 40 histohemijskih i enzimohemijskih metoda i raspolaže sa 350 antitela za imunohistohemijsku dijagnostiku svetlosnom i fluorescentnom mikroskopijom. Godišnje se uradi 35.000 uzoraka, 1500 „ex temore” analiza, 2000 citoloških analiza, 3000 histohemijskih i 5000 imunohistohemijskih analiza.

Služba je koncipirana kroz dva odseka:

1. Odsek laboratorije sa referentnom nacionalnom laboratorijom za nerumišićne biopsije

Šef odseka :Spec.dr med.Nenad Miladinović
Nadzorna sestra,tehničar: VLT Ivana Mojsić

2. Odsek za citoskrining

Šef odseka:Spec.dr med.Milica Vlaisavljević
Nadzorna laboratorijski tehničar: VST Maja Milošević