Zajedničke medicinske delatnosti

Upravnik: Prim.dr sci med. Vesna Libek
Glavna sestra: VMS Milena Milisavljević


Služba za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja

Načelnik: Mr sci. med. Dr Saša Drinjaković
Glavna sestra: VMS Olivera Pavlović

 

Služba za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja je formirana 9. marta 2013. Kako ka KBC Zemunu gravitira preko 700.000 stanovnika bilo je neophodno formirati ovu službu i omogućiti pružanja savremene i efikasne usluge za zbrinjavanje urgentnih stanja. Razvijanje ovog koncepta se u potpunosti opravdalo jer je broj pacijenata kontinuirano rastao od osnivanja i 2019. godine je iznosio 90. 000 pacijenata. U periodu od marta 2020. do kraja marta 2021.godine kada je KBC Zemun bio u statusu Kovid bolnice u službi je zbrinuto oko 22000 hitnih pacijenata od čega je oko 7000 hospitalizovano.

U službi trenutno radi 72 zdravstvena radnika od čega 6 lekara i 66 medicinskih sestara. Služba je koncipirana kroz dva odseka, a služba organizuje i sanitarni propusnik za sve pacijente KBC Zemun.

1. Odsek za prijem i zbrinjavanje hirurških pacijenata 

Šef odseka: Dr Aleksandar Stanisavljević
Nadzorna sestra: MS Slavica Šiđanin

2. Odsek za prijem i zbrinjavanje internističkih pacijenata

Šef odseka: Spec. dr med. Danijela Momčilović - Živković
Nadzorna sestra: MS Obrenija Stojanović