Zajedničke medicinske delatnosti

Upravnik: Prim.dr sci med. Vesna Libek
Glavna sestra: VMS Milena Milisavljević


Služba za specijalističke i konsultativne preglede

Načelnik: Prim. dr sci. med Biljana Obradović Tomašević
Glavna sestra: VSS Spomenka Jović

 

Služba za specijalističke i konsultativne preglede KBC Zemun osnovana je sistematizacijom iz 2012. godine. Kompletno renoviranje objekta u kome se služba nalazi je završeno marta 2020. godine tako da se sada pružanje zdravstvenih usluga vrši u najsavremenijim uslovima. U službi radi 11 lekara od toga su 8 lekari specijalisti i 3 lekari na specijalizaciji, 41 medicinska sestra od kojih su 6 sa višom medicinskom školom, 3 viša sanitarna tehničara i 1 viši dijetetičar.

U sklopu odseka specijalističkih pregleda formirane su ambulante za ginekološke, otorinolaringološke i MFH, urološke, hirurške, neurohirurške, ortopedske i traumatološke, kardiološke, gastroenterološke, pulmološke, nefrološke, endokrinološke, hematološke, neurološke, fizijatrijske preglede, hiperbaričnu medicinu-preglede kao i ambulanta za osteodenzitometriju. Preglede u ovim ambulantama vrše lekari specijalisti odgovarajućih službi KBC Zemun.

Odsek konsultataivnih pregleda sastoji se od 7 kabineta: kabinet za dermatovenerologiju, kabinet za oftalmologiju, kabinet za psihijatriju, kabinet za ultrazvučnu dijagnostiku, kabinet za reumatologiju, kabinet za kliničku dijetetiku i sanitarni nadzor i kabinet za kliničku farmakologiju.

Lekari službe za specijalističke i konsultativne preglede obavljaju konsultativne preglede pacijenata koji su hospitalizovani u KBC Zemun. Na taj način se značajno podiže kvalitet pružene usluge uz omogućavanje sveobuhvatnijeg lečenja. Ovakav pristup prati najsavremenije svetske trendove i doktrine hospitalnog zbrinjavanja pacijenata. Osim konsultativnih pregleda, lekari službe vrše i ambulantne preglede za spoljne pacijente.

1. Odsek za specijalističke preglede

Šef odseka: Spec.dr med Ranka Jocić
Nadzorna sestra: VMS Gordana Matić

 • Ambulanta za ginekološke preglede
 • Ambulanta za ORL i MFH preglede
 • Ambulanta za urološke preglede
 • Ambulanta za hirurške preglede
 • Ambulanta za traumatološke preglede
 • Ambulanta za neurohirurške preglede
 • Ambulanta za gastroenterološke preglede
 • Ambulanta za kardiološke preglede
 • Ambulanta za neurološke preglede
 • Ambulanta za pulmološke preglede
 • Ambulanta za nefrološke preglede
 • Ambulanta za endokrinološke preglede
 • Ambulanta za hematološke preglede
 • Ambulanta za fizijatrijske preglede
 • Ambulanta za osteodenzitometriju
 • Ambulanta za hiprebaričnu medicinu - preglede

2. Odsek konsultativnih pregleda

Šef odseka: Mr sc med Jelena Marinković
Nadzorna sestra: MS Gordana Vasović

 • Kabinet za dermatovenerologiju
 • Kabinet za oftalmologiju
 • Kabinet za psihijatriju
 • Kabinet za ultrazvučnu dijagnostiku
 • Kabinet za reumatologiju
 • Kabinet za kliničku dijetetiku i sanitarni nadzor
 • Kabinet za kliničku farmakologiju