Etički odbor Kliničko bolničkog centra je stručno telo koje prati pružanje i sprovođenje zdravstvene zaštite na načelima profesionalne etike.

Direktor Kliničko bolničkog centra imenuje Etički odbor na predlog Stručnog saveta.

Članovi Etičkog odbora imenuju se iz reda zaposlenih zdravstvenih radnika Kliničko bolničkog centra i građana sa završenim pravnim fakultetom koji žive ili rade na teritoriji za koju je Kliničko bolnički centar osnovan.Broj članova Etičkog odbora je sedam,od kojih su pet iz reda zaposlenih i dva predstavnika građana.

Zadaci Etičkog odbora Kliničko bolničkog centra jesu da:

1.Prati i analizira primenu načela profesionalne etike u obavljanju zdravstvene delatnosti;

2.Daje saglasnost za sprovođenje naučnih itraživanja, medicinskih ogleda, kao i kliničkih ispitivanja lekova i medicinskih sredstava u Kliničko bolničkom centru, odnosno da prati njihovo sprovođenje;

3.Donosi odluku i razmatra stručna pitanja u vezi sa uzimanjem delova ljudskog tela u medicinske i naučno-nastavne svrhe, u skladu sa zakonom;

4.donosi odluku i razmatra stručna pitanja u vezi sa primenom mera za lečenje neplodnosti postupcima biomedicinskih  potpomognutim oplođenjem, u skladu sa zakonom;

5.Prati i analizira etičnost odnosa između zdravstvenih radnika i pacijenata posebno u oblasti davanja saglasnosti pacijenata za predloženu medicinsku meru;

6.Prati, analizira i daje mišljenje o primeni načela profesionalne etike u prevenciji, dijagnostici, lečenju, rahabilitaciji, istraživanju, kao i uvođenju novih zdravstvenih tehnologija;

7.Doprinosi stvaranju navika za poštovanje i primenu načela profesionalne etike u obavljanju zdravstvene delatnosti;

8.Vrši stalnu savetodavnu funkciju po svim pitanjima u obavljanju zdravstvene zaštite;

9.Donosi poslovnik o svom radu;

10.Razmatra i druga etička pitanja u obavljanju delatnosti Kliničko bolničkog centra.

 

Članovi odbora:

1. Klin. asist. dr sci. med. Ivan Stanković, predsednik
2. Doc. dr Tamara Jemcov, zamenik predsednika
3. Prim. dr Perica Jockić, član
4. Dr Marko Samardžić, član
5. Dr Aleksandar Pavlović, član
6. Dr Srđan Milina, član
7. Dr Nenad Miladinović, član