Nadzorni odbor Kliničko bolničkog centra obavlja nadzor nad radom i poslovanjem Kliničko bolničkog centra.

Nadzorni odbor odlučuje ako je prisutno više od polovine članova Nadzornog odbora i donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor Kliničko bolničkog centra ima pet članova od kojih su dva člana iz reda zaposlenih u Kliničko bolničkom centru a tri člana su predstavnici osnivača.

Članovi Nadzornog odbora imenuju se na period od 4 godine.

Članove Upravnog i Nadzornog odbora iz Kliničko bolničkog centra osnivač imenuje na predlog Stručnog saveta Kliničko bolničkog centra.

Nadzorni odbor u okviru svog delokruga:

1.Razmatra godišnji i šestomesečni izveštaj o radu i poslovanju Kliničko bolničkog centra i završni račun;

2.Donosi poslovnik o svom radu;

3.Vrši uvid u sprovođenje zakona i drugih propisa u vezi sa finansijskim poslovanjem Kliničko bolničkog centra;

4.Vrši uvid u sprovođenje odluka Upravnog odbora;

5.Obavlja i druge poslove utvrđene zakonom.

 

Članovi odbora:

Dr Konstantin Kašćak, predsednik

Prim. dr Velibor Milanović

Vladimir Garić, dipl. pravnik

Doc. dr Nebojša Mitrović

VMS Svetlana Ristović