Stručni savet je savetodavno telo direktora i Uprvnog odbora.

Članovi Stručnog saveta su zdravstveni radnici sa visokom stručnom spremom koje na predlog organizacionih jedinica Kliničko bolničkog centra imenuje direktor.

Stručni savet ima sedam članova.

U radu Stručnog saveta učestvuje i glavna sestra Kliničko bolničkog centra.

Direktor Kliničko bolničkog centra ne može biti član Stručnog saveta.

Savet se sastaje najmanje jednom u 30 dana.

Stručni savet:

1.Razmatra i odlučuje o pitanjima stručnog rada Kliničko bolničkog centra;

2.Predlaže program stručnog rada, kao i stručnog razvoja Kliničko bolničkog centra;

3.Predlaže plan stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;

4.Predlaže plan za unapređenje kvaliteta stručnog rada u Kliničko bolničkom centru;

5.prati i organizuje sprovođenje unutrašnje provere kvaliteta stručnog rada u Kliničko bolničkom centru;

6.Predlaže osnivaču članove Upravnog i Nadzornog odbora iz reda zaposlenih u Kliničko bolničkom centru;

7.Predlaže direktoru članove Etičkog odbora;

8.Donosi poslovnik o svom radu;

9.Obavlja i druge poslove utvrđene zakonom;

 

Članovi odbora:

  1. Doc. dr sci. med. Radosav Vidaković - predsednik
  2. Doc. dr Zoran Gluvić - član
  3. Prim. dr sci. med. Miroslav Kreačić – član
  4. Prim. dr sci. med. Miloš Vojinović – član
  5. Mr sci. med. dr Goran Potpara - član
  6. Mr sci. med dr Saša Drinjaković – član
  7. Nataša Rakonjac – član