Етички одбор Клиничко болничког центра је стручно тело које прати пружање и спровођење здравствене заштите на начелима професионалне етике.

Директор Клиничко болничког центра именује Етички одбор на предлог Стручног савета.

Чланови Етичког одбора именују се из реда запослених здравствених радника Клиничко болничког центра и грађана са завршеним правним факултетом који живе или раде на територији за коју је Клиничко болнички центар основан.Број чланова Етичког одбора је седам,од којих су пет из реда запослених и два представника грађана.

Задаци Етичког одбора Клиничко болничког центра јесу да:

1.Прати и анализира примену начела професионалне етике у обављању здравствене делатности;

2.Даје сагласност за спровођење научних итраживања, медицинских огледа, као и клиничких испитивања лекова и медицинских средстава у Клиничко болничком центру, односно да прати њихово спровођење;

3.Доноси одлуку и разматра стручна питања у вези са узимањем делова људског тела у медицинске и научно-наставне сврхе, у складу са законом;

4.доноси одлуку и разматра стручна питања у вези са применом мера за лечење неплодности поступцима биомедицинских  потпомогнутим оплођењем, у складу са законом;

5.Прати и анализира етичност односа између здравствених радника и пацијената посебно у области давања сагласности пацијената за предложену медицинску меру;

6.Прати, анализира и даје мишљење о примени начела професионалне етике у превенцији, дијагностици, лечењу, рахабилитацији, истраживању, као и увођењу нових здравствених технологија;

7.Доприноси стварању навика за поштовање и примену начела професионалне етике у обављању здравствене делатности;

8.Врши сталну саветодавну функцију по свим питањима у обављању здравствене заштите;

9.Доноси пословник о свом раду;

10.Разматра и друга етичка питања у обављању делатности Клиничко болничког центра.

 

Чланови одбора: 

1. Клин. асист. др сци. мед. Иван Станковић, председник
2. Доц. др Тамара Јемцов, заменик председника
3. Прим. др Перица Јоцкић, члан
4. Др Марко Самарџић, члан
5. Др Александар Павловић, члан
6. Др Срђан Милина, члан
7. Др Ненад Миладиновић, члан