1. Prof. dr Dragoš Stojanović - Šef nastavne baze 
2. Prof. dr Dejan Stevanović 
3. Doc. dr Nebojša Mitrović
4. Doc. dr Damir Jašarović
5. Ass. dr Mirko Lakićević
6. Ass.dr Goran Aleksandrić

Nastavna baza KBC Zemun je najmlađa nastavna baza Katedre Hirurgije sa anesteziologijom na Medicinskom fakultetu u Beogradu.Odlukom Naučno-nastavnog veća od juna meseca 2011.godine, Klinika za hirurgiju KBC Zemun postaje Nastavna baza Katedre za hirurgiju sa anesteziologijom.Iako najmlađa nastavna baza na Medicinskom fakultetu u Beogradu , hirurgija u staroj Zemunskoj bolnici ili sadašnjem Kliničko-bolničkom centru Zemun ima najdužu tradiciju u našem glavnom gradu i Republici Srbiji. 

Zemunska bolnica zvanično je formirana 25.februara 1784.godine odlukom Magistrata Zemuna.Ovaj datum se obeležava kao dan KBC Zemun.U periodu od 1784.godine do danas u Zemunskoj bolnici radio je veliki broj znamenitih srpskih lekara, koji su ostavili dubok trag u razvoju medicine u Srbiji. 

Svakako da je jedan od najvećih hirurga, koji je radio u Zemunskoj bolnici Prof.dr Vojislav Subbotić.Nakon što je doktorirao u 22 godini života ,primljen je na bečku hiruršku kliniku kod Prof.dr Eduarda Alberta,odakle dolazi u Zemun.Dolaskom dr Subbotića nastupa novo doba Gradske bolnice koja postaje savremeno lečilište.Hirurgiju je pratio razvoj anestezije,prvi podaci datiraju iz 1898.godine kada se vodi posebna knjiga pod nazivom „knjiga narkoze“.te godine upisano je 78 bolesnika operisanih u opštoj anesteziji. 

Dr Subbotić je bio osnivač I hirurške klinike i predsednik Srpskog lekarskog društva od 1906.godine.Prvi je prodekan Medicinskog fakulteta, čiji je profesor postao 1919.godine.Dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu postao je 1921.godine. 

U prvoj polovini dvadesetog veka došlo je do daljeg razvoja hirurgije sa anesteziologijom u Zemunskoj bolnici, koja je bila opremljena, za to vreme, najmodernijim sterilizatorom i rtg aparatom.Za šefa hirurgije bolnice postavljen je dr Ivan Baboselac,koji 1931.godine gradi nove operacione sale.U tom periodu se uvode stalna hirurška dežurstva po sistemu pripravnosti što je dodatno podiglo nivo zdravstvene zaštite pacijenata.Posle II svetskog rata za šefa hirurgije postavljen je dr Nikola Kovačević.U njegovo vreme dolaze hirurzi iz Beograda i uvodi se posebno hirurško dežurstvo i počinje permanentno zbrinjavanje hirurške patologije stanovnika Zemuna i južnog Srema.Od 1959.godine šef hirurgije je dr Đura Stanković.Zbog daljeg razvoja formiraju se odseci:abdominalne hirurgije,traumatologija,urologija,dečija hirurgija i antišok.Od 1970.godine do 1989.godine na čelu hirurgije nalazi se Prim.dr Ljubomir Kostić.Uvidevši da hirurška nauka postaje sve kompleksnija,radi boljeg usavršavanja i usvajanja vrhunskih svetskih dostignuća kliničkog rada i operativne tehnike dr Kostić reorganizuje hiruršku službu.Prim.dr Nikola Dekleva je na mesto načelnika Hirurške službe zamenio dr Kostića 1989.godine. 

Iako je hirurgija Zemunske bolnice dala medicinskom fakultetu u Beogradu osnivača i prvog prodekana, Prof.dr Vojislava Subbotića, bilo je potrebno više od 70 godina od osnivanja fakulteta da na hirurgiju Zemunske bolnice dođe prvi nastavnik Medicinskog fakulteta sa Katedre hirurgije i anesteziologije.To je bio Prof.dr Veljko Đukić, koji je bio načelnik hirurške službe od 1995.godine.Izvodio je nastavu za studente i specijalizante iz oblasti opšte i vaskularne hirurgije.Sedište jedne od ispitnih komisija iz opšte hirurgije.U vreme Prof.dr Đukića odeljenje hirurgije prerasta u službu hirurgije koja u svom sastavu ima 4 odeljenja:digestivna hirurgija, pankreatično-bilijarna,vaskularna hirurgija.Odlaskom Prof.dr Đukića na mesto načelnika službe dolazi Prim.dr Vladimir Špica od 2004.godine do danas.Ovaj period karakteriše dalji razvoj,kako klasične , tako i laparoskopske hirurgije.Prim.dr Špica je obogatio rad hirurške službe novim,radikalnim pristupom uznapredovanim tumorima gastrointestinalnog trakta uvodeći u svakodnevnu hiruršku praksu operacije sistematskih limfadenektomija. 

2009.godine na mesto direktora KBC Zemun dolazi Doc.dr Dragoš Stojanović, koji je uspeo da povede celu bolnicu velikim koracima napred.Angažovanjem Doc.dr Stojanovića i uz nesebičnu pomoć i vizionarske ideje Prof.dr Živana Maksimovića šefa Katedre Hirurgije sa anesteziologijom, Naučno-nastavno veće Medicinskog fakulteta u Beogradu je odobrilo osnivanje nastavne baze u okviru Katedre za hirurgiju i anesteziologiju juna 2011.godine.Osnivanjem nastavne baze Medicinskog fakulteta u Beogradu i uključivanjem u rad hirurgije nastavnika fakulteta stekli su se uslovi za formiranje Klinike za hirurgiju u okviru stare Zemunske bolnice. 

Od 2012.godine se obavlja nastava iz opšte i digestivne hirurgije za studente V godine, Prva pomoć za studente I,II godine, Letnja praksa, nastava iz izbornog predmeta(Hirurška obrada rane), hirurški staž,ispiti za studente V godine.Ispitnu komisiju(XXVI) čine predsednik komisije Prof.dr Dragoš Stojanović i članovi: Prof.dr Mila Stajević, Prof.dr Dejan Stevanović i Doc.dr Aleksandar Janičić.

U ovom trenutku nastavu u okviru Nastavne baze KBC Zemun Katedre za Hirurgiju i anesteziologiju Medicinskog fakulteta, izvode: Prof.dr Dragoš Stojanović (šef nastavne baze), Prof.dr Dejan Stevanović, Doc.dr Nebojša Mitrović, Ass.dr Damir Jašarović i Ass.dr Mirko Lakićević.