KLINIKA ZA INTERNU MEDICINU

Upravnik: Doc.dr Ratko Tomašević
Glavna sestra: VMS Nada Jević

Služba hematologije

Načelnik: Ass. dr Zorica Cvetković
Glavna sestra: VMS Biljana Lazarević

Služba hematologije Klinike za internu medicinu formirana je 2012. godine i ima dva odeljenja: Odeljenje kliničke hematologije i Odeljenje hematološke dijagnostike.

Pored stacionara koji raspolaže sa 18 postelja, službi pripada i dnevna bolnica kao i odvojeni prostor za dijagnostičke intervencije, a lekari deo svoje delatnosti obavljaju i u okviru hematološke ambulante. Služba hematologije se na najsavremeniji način bavi lečenjem oboljenja krvi i krvotvornih organa i tehnički i kadrovski je osposobljena da pruži usluge tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite. Kvalitet rada Službe hematologije KBC Zemun je prepoznat od strane Ministarstva za zdravlje i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, pa je Kliničko-bolnički centar Zemun određen za Referentnu ustanovu za primenu inovativne terapije i svih lekova sa liste C namenjenih lečenju hematoloških bolesti. U svom radu timski sarađujemo sa ostalim službama Centra, što uz razvijenu saradnju sa drugim ustanovama tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite omogućava brzu dijagnostiku i zbrinjavanje i najkompleksnijih bolesnika. Takođe, učešćem u međunarodnim kliničkim studijama odobrenih od strane Etičkog odbora Srbije, u mogućnosti smo da primenimo najsavremeniju terapiju koja još uvek nije registrovana u našoj zemlji.

U okviru Službe hematologije leče se bolesnici sa malignim hemopatijama – oboleli od neoplazmi zrelih B i T limfocita (hronična limfocitna leukemija, multipli mijelom, Hočkinov limfom i nehočkinski limfomi), mijeloproliferativnih neoplazmi, mijelodisplaznih sindroma, kao i bolesnici sa akutnim leukemijama koji nisu kandidati za mijeloablativnu terapiju i transplantaciju koštane srži. Pored toga, u Službi hematologije dijagnostikuje se i leči i širok spektar urođenih i stečenih poremećaja hemostaze, anemija, imunološki posredovanih citopenija i dr.

U službi se u stalnom radnom odnosu nalazi šest lekara i deset medicinskih sestara.

1. Odeljenje kliničke hematologije

Šef odeljenja: 
Glavna sestra:

2. Odeljenje hematološke dijagnostike

Šef odeljenja: dr Aleksandra Novković
Glavna sestra: VMS Slobodanka Ristić