KLINIKA ZA INTERNU MEDICINU

Upravnik: Doc.dr Ratko Tomašević
Glavna sestra: VMS Nada Jević

Služba hematologije

Načelnik: Ass. dr Zorica Cvetković
Glavna sestra: VMS Radica Bajić

Služba hematologije Klinike za internu medicinu formirana je 2012. godine i ima dva odeljenja: Odeljenje kliničke hematologije i Odeljenje hematološke dijagnostike i dnevne bolnice. 

Pored stacionara koji raspolaže sa 18 postelja, službi pripada i odvojeni prostor za dijagnostičke intervencije, a lekari deo svoje delatnosti obavljaju i u okviru hematološke ambulante. Služba hematologije se na najsavremeniji način bavi lečenjem oboljenja krvi i krvotvornih organa i tehnički i kadrovski je osposobljena da pruži skoro sve usluge tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite. U svom radu timski sarađujemo sa ostalim službama Centra, što uz razvijenu saradnju sa drugim tercijarnim ustanovama, pre svega Klinikom za hematologiju Kliničkog centra Srbije i Institutom za onkologiju i radiologiju Srbije, omogućava brzu dijagnostiku i zbrinjavanje i najkompleksnijih bolesnika.

U okviru Službe hematologije leče se bolesnici sa malignim hemopatijama – oboleli od neoplazmi zrelih B i T limfocita (hronična limfocitna leukemija, multipli mijelom, Hodgkinov limfom i nehočkinski limfomi), mijeloproliferativnih neoplazmi, mijelodisplaznih sindroma, kao i stariji bolesnici sa akutnim leukemijama koji nisu kandidati za mijeloablativnu terapiju i transplantaciju koštane srži. Pored toga, u Službi hematologije dijagnostikuje se i leči i širok spektar urođenih i stečenih poremećaja hemostaze, anemija, imunološki posredovanih citopenija, trombotična trombocitopenijska purpura i dr.

U službi se u stalnom radnom odnosu nalaze pet lekara i osam medicinskih sestara.

1. Odeljenje kliničke hematologije

Šef odeljenja: 
Glavna sestra:

2. Odeljenje hematološke dijagnostike

Šef odeljenja: dr Aleksandra Novković
Glavna sestra: VMS Slobodanka Ristić