NASTAVNA BAZA KATEDRE INTERNE MEDICINE MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU

1. Prof. dr Aleksandar Nešković – Šef nastavne baze 
2. Doc. dr Miodrag Vukčević
3. Doc. dr Ratko Tomašević
4. Doc. dr Radosav Vidaković
5. Doc. dr Zoran Gluvić
6. Ass. dr sc.med. Tamara Jemcov
7. Doc. dr sc med. Zorica Cvetković
8. Ass. dr Ivan Stanković
9. Ass. dr Milena Lačković
10. Ass dr Srđan Kafedžić
11. Ass.dr Bojan Mitrović
12. Ass.dr Jovana Kušić Miličević

Klinika za Internu medicinu istovremeno je i nastavna baza Interne medicine Medicinskog fakulteta u Beogradu.Nastavna baza Interne medicine u Zemunskoj bolnici osnovana je 1970 godine, dolaskom Prof.dr Ivana Lambića.Tada je započela nova era u razvoju interne medicine u bolnici i pokrenuta nastava na svim internističkim granama.Tokom četiri decenije postojanja, svoj doprinos edukativnom i istraživačkom radu u nastavnoj bazi dali su profesori Ivan Lambić, Mihailo Stajić, Dušica Čeleketić, Mirjana Krotin, Steva Plješa, Doc.dr Aleksandar D. Popović i asistenti Petko Ristić, Milorad Stojanović, Nikola Đukić, Branislav Milanović, Gordana Maglić i Milica Dekleva.

Šefovi nastavne baze od njenog osnivanja do danas, pored Prof.dr Lambića, bili su profesori Mihailo Stajić, Gradimir Golubović, Steva Plješa, Dušica Čeleketić i Aleksandar N.Nešković. 

Pored redovne nastave, predavanja i vežbi, koje se održavaju za studente medicine II,III,IV i V godine, nastavnici učestvuju i u izvođenju svih oblika poslediplomske nastave (specijalizacije i uže specijalizacije iz interne medicine, akademske specijalizacije, doktorske studije). 

Formiranjem nastavne baze, uz edukaciju studenata i unapređenje stručnog rada u bolnici započet je i ozbiljan naučnoistraživački rad.Planirane su i sprovedene brojne studije iz oblasti kardiologije,nefrologije,gastroenterologije i endokrinologije,rezultati tih studija su prikazivani na najvećim međunarodnim kongresima i publikovani u elitnim međunarodnim časopisima.Kao posebno vrednu, pominjemo „Beogradsku ehokardiografsku studiju remodelovanja leve komore nakon infarkta miokarda“, koju je osmislio Doc.dr Aleksandar D.Popović i čiji su rezultati publikovani u čak 17 radova u najprestižnijim međunarodnim časopisima, 4 doktorata i 3 magistarska rada. 

Značajan doprinos istraživačkom radu na Klinici daju lekari koji su stekli visoka naučna zvanja, Zorica Rašić-Milutinović i Gordana Peruničić-Peković, naučni savetnici,Radosav Vidaković-viši naučni saradnik i Zorica Cvetković-naučni saradnik. 

Nastavnu bazu Interne medicine Medicinskog fakulteta u Beogradu trenutno čine dva redovna profesora, docent i šest kliničkih asistenata. 

NASTAVNA BAZA KATEDRE HIRURGIJE SA ANESTEZIOLOGIJOM MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU

1. Prof. dr Dragoš Stojanović - Šef nastavne baze 
2. Prof. dr Dejan Stevanović 
3. Doc. dr Nebojša Mitrović
4. Doc. dr Damir Jašarović
5
Ass. dr Mirko Lakićević
6. Ass.dr Goran Aleksandrić

Nastavna baza KBC Zemun je najmlađa nastavna baza Katedre Hirurgije sa anesteziologijom na Medicinskom fakultetu u Beogradu.Odlukom Naučno-nastavnog veća od juna meseca 2011.godine, Klinika za hirurgiju KBC Zemun postaje Nastavna baza Katedre za hirurgiju sa anesteziologijom.Iako najmlađa nastavna baza na Medicinskom fakultetu u Beogradu , hirurgija u staroj Zemunskoj bolnici ili sadašnjem Kliničko-bolničkom centru Zemun ima najdužu tradiciju u našem glavnom gradu i Republici Srbiji. 

Zemunska bolnica zvanično je formirana 25.februara 1784.godine odlukom Magistrata Zemuna.Ovaj datum se obeležava kao dan KBC Zemun.U periodu od 1784.godine do danas u Zemunskoj bolnici radio je veliki broj znamenitih srpskih lekara, koji su ostavili dubok trag u razvoju medicine u Srbiji. 

Svakako da je jedan od najvećih hirurga, koji je radio u Zemunskoj bolnici Prof.dr Vojislav Subbotić.Nakon što je doktorirao u 22 godini života ,primljen je na bečku hiruršku kliniku kod Prof.dr Eduarda Alberta,odakle dolazi u Zemun.Dolaskom dr Subbotića nastupa novo doba Gradske bolnice koja postaje savremeno lečilište.Hirurgiju je pratio razvoj anestezije,prvi podaci datiraju iz 1898.godine kada se vodi posebna knjiga pod nazivom „knjiga narkoze“.te godine upisano je 78 bolesnika operisanih u opštoj anesteziji. 

Dr Subotić je bio osnivač I hirurške klinike i predsednik Srpskog lekarskog društva od 1906.godine.Prvi je prodekan Medicinskog fakulteta, čiji je profesor postao 1919.godine.Dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu postao je 1921.godine. 

U prvoj polovini dvadesetog veka došlo je do daljeg razvoja hirurgije sa anesteziologijom u Zemunskoj bolnici, koja je bila opremljena, za to vreme, najmodernijim sterilizatorom i rtg aparatom.Za šefa hirurgije bolnice postavljen je dr Ivan Baboselac,koji 1931.godine gradi nove operacione sale.U tom periodu se uvode stalna hirurška dežurstva po sistemu pripravnosti što je dodatno podiglo nivo zdravstvene zaštite pacijenata.Posle II svetskog rata za šefa hirurgije postavljen je dr Nikola Kovačević.U njegovo vreme dolaze hirurzi iz Beograda i uvodi se posebno hirurško dežurstvo i počinje permanentno zbrinjavanje hirurške patologije stanovnika Zemuna i južnog Srema.Od 1959.godine šef hirurgije je dr Đura Stanković.Zbog daljeg razvoja formiraju se odseci:abdominalne hirurgije,traumatologija,urologija,dečija hirurgija i antišok.Od 1970.godine do 1989.godine na čelu hirurgije nalazi se Prim.dr Ljubomir Kostić.Uvidevši da hirurška nauka postaje sve kompleksnija,radi boljeg usavršavanja i usvajanja vrhunskih svetskih dostignuća kliničkog rada i operativne tehnike dr Kostić reorganizuje hiruršku službu.Prim.dr Nikola Dekleva je na mesto načelnika Hirurške službe zamenio dr Kostića 1989.godine. 

Iako je hirurgija Zemunske bolnice dala medicinskom fakultetu u Beogradu osnivača i prvog prodekana, Prof.dr Vojislava Subbotića, bilo je potrebno više od 70 godina od osnivanja fakulteta da na hirurgiju Zemunske bolnice dođe prvi nastavnik Medicinskog fakulteta sa Katedre hirurgije i anesteziologije.To je bio Prof.dr Veljko Đukić, koji je bio načelnik hirurške službe od 1995.godine.Izvodio je nastavu za studente i specijalizante iz oblasti opšte i vaskularne hirurgije.Sedište jedne od ispitnih komisija iz opšte hirurgije.U vreme Prof.dr Đukića odeljenje hirurgije prerasta u službu hirurgije koja u svom sastavu ima 4 odeljenja:digestivna hirurgija, pankreatično-bilijarna,vaskularna hirurgija.Odlaskom Prof.dr Đukića na mesto načelnika službe dolazi Prim.dr Vladimir Špica od 2004.godine do danas.Ovaj period karakteriše dalji razvoj,kako klasične , tako i laparoskopske hirurgije.Prim.dr Špica je obogatio rad hirurške službe novim,radikalnim pristupom uznapredovanim tumorima gastrointestinalnog trakta uvodeći u svakodnevnu hiruršku praksu operacije sistematskih limfadenektomija. 

2009.godine na mesto direktora KBC Zemun dolazi Doc.dr Dragoš Stojanović, koji je uspeo da povede celu bolnicu velikim koracima napred.Angažovanjem Doc.dr Stojanovića i uz nesebičnu pomoć i vizionarske ideje Prof.dr Živana Maksimovića šefa Katedre Hirurgije sa anesteziologijom, Naučno-nastavno veće Medicinskog fakulteta u Beogradu je odobrilo osnivanje nastavne baze u okviru Katedre za hirurgiju i anesteziologiju juna 2011.godine.Osnivanjem nastavne baze Medicinskog fakulteta u Beogradu i uključivanjem u rad hirurgije nastavnika fakulteta stekli su se uslovi za formiranje Klinike za hirurgiju u okviru stare Zemunske bolnice. 

Od 2012.godine se obavlja nastava iz opšte i digestivne hirurgije za studente V godine, Prva pomoć za studente I,II godine, Letnja praksa, nastava iz izbornog predmeta(Hirurška obrada rane), hirurški staž,ispiti za studente V godine.Ispitnu komisiju(XXVI) čine predsednik komisije Prof.dr Dragoš Stojanović i članovi: Prof.dr Mila Stajević, Prof.dr Dejan Stevanović i Doc.dr Aleksandar Janičić. 

U ovom trenutku nastavu u okviru Nastavne baze KBC Zemun Katedre za Hirurgiju i anesteziologiju Medicinskog fakulteta, izvode: Prof.dr Dragoš Stojanović (šef nastavne baze), Prof.dr Dejan Stevanović, Doc.dr Nebojša Mitrović, Ass.dr Damir Jašarović i Ass.dr Mirko Lakićević. 

NASTAVNA BAZA KATEDRE OTORINOLARINGOLOGIJE SA MAKSILOFACIJALNOM HIRURGIJOM MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU

1. Prof. dr Milan Jovanović
2. Ass. dr Svetlana Valjarević

Nastavna baza iz otorinolaringologije sa maksilofacijalnom hirurgijom je najstarija nastavna baza Medicinskog fakulteta u Beogradu.Osnovana je 1976.godine dolaskom eminentnog stručnjaka Prof.dr Božidara Stefanovića.Profesor je bio prvi šef nastavne baze i tu funkciju je obavljao do odlaska u penziju 1991.godine.Nastavnu bazu su činili Prof.dr Božidar Stefanović, Doc.dr Tomislav Janjatović a kasnije i asistent dr Miodrag Jovanović.Ovu fazu karakteriše prodor u onkohirurgiji larinksa, otohirurgiju i plastično-rekonstruktivnoj hirurgiji nosa. 

Od 1991.godine šef nastavne baze je Prof.dr Tomislav Janjatović, koji tu funkciju obavlja do 1996.godine,kada se penzionisao.Nastavnu bazu u tom periodu čine Prof.dr Tomislav Janjatović, Prof.dr Miodrag Jovanović i asistenti dr Zoran Milutinović i dr Mile Štrbac.Ovaj period karakteriše dalji napredak onkohirurgije i mikrohirurgije larinksa.Pošto je dr Milan Jovanović 1996.godine izabran za asistenta, Nastavna baza je u jednom kratkom periodu brojala pet članova. 

Prof.dr Miodrag Jovanović postaje šef nastavne baze 1996 .godine i vodi je do 2002.godine, kada odlazi u penziju.Članovi nastavne baze su tada bili Prof.dr Miodrag Jovanović, Doc.dr Zoran Milutinović, Doc.dr Mile Štrbac i asistent dr Milan Jovanović.Doktori Milutinović i Štrbac dobijaju zvanje profesora i u tom periodu je došlo do snažnog razvoja struke u svim oblastima. 

Nastavna baza iz otorinoralingologije sa maksilofacijalnom hirurgijom je od osnivanja bila u centru zbivanja u struci i bila je osnovni motor stručne i etičke edukacije studenata i specijalizanata, kao i specijalista Službe za ORL sa MFH.Na taj način je presudno uticala na kontinuirano povećanje kvaliteta stručnog i naučnog rada službe, koja već desetinama godina ispunjava sve uslove da dobije status Klinike.Treba spomenuti i odlične veze lekara Nastavne baze sa drugim zdravstvenim institucijama sa kojima je uvek postojala kvalitetna stručna razmena. 

Članovi Nastavne baze su autori velikog broja stručno-naučnih radova, knjiga i monografija i u toj oblasti su u samom vrhu u okvirima kako KBC Zemun, tako i Katedre za otorinolaringologiju sa maksilofacijalnom hirurgijom Medicinskog fakulteta u Beogradu. 

NASTAVNE BAZE VISOKIH STRUKOVNIH ŠKOLA

KBC „Zemun“ je nastavna baza dve visoke zdravstvene škole strukovnih studija: 

Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu i Visoka zdravstveno-sanitarna škola strukovnih studija „Visan“.

Studenti stiču praktična i funkcionalna znanja iz oblasti zdravstvene nege i medicinske rehabilitacije. Praktična nastava opšte stručnih i uže stručnih disciplina koju student pohađaju u KBC „Zemun-Beograd“ realizuje se tako da omogućava formiranje kvalitetnih visoko obrazovnih stručnjaka, koji mogu neposredno po završetku studija da se angažuju za uspešno obavljanje svih vrsta poslova za koje su se školovali.

KBC „Zemun“ je nastavna baza srednje medicinske škole u Zemunu "Nadežda Petrović".