Upravni odbor je organ upravljanja Kliničko bolničkog centra.Upravni odbor ima sedam članova od kojih su tri člana iz reda zaposlenih u Kliničko bolničkom centru a četiri člana su predstavnici osnivača.Najmanje jedan član iz reda zaposlenih u Upravnom odboru mora biti zdravstveni radnik sa visokom stručnom spremom.

Članovi Upravnog odbora iz zdravstvene ustanove imenuju se na predlog Stručnog saveta Kliničko bolničkog centra.

Članvi Upravnog odbora imenuju se na period od četiri godine.

Upravni odbor Kliničko bolničkog centra:

1.Donosi statut Kliničko bolničkog centra uz saglasnost osnivača;

2.Donosi druge opšte akte u skladu sa zakonom;

3.Odlučuje o poslovanju Kliničko bolničkog centra;

4.Donosi program rada i razvoja;

5.Donosi finansijski plan i godišnji obračun Kliničko bolničkog centra u skladu sa zakonom;

6.Usvaja godišnji izveštaj o radu i poslovanju Kliničko bolničkog centra;

7.Odlučuje o korišćenju sredstava Kliničko bolničkog centra, u skladu sa zakonom;

8.Raspisuje javni konkurs i sprovodi postupak izbora kandidata za obavljanje funkcije direktora i zamenika direktora;

9.Podnosi osnivaču godišnji izveštaj o rezultatima rada Kliničko bolničkog centra;

10.Donosi poslovnik o svom radu;

11.Obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom;

 

Upravni odbor odlučuje ako je prisutno više od polovine članova Upravnog odbora i donosi odlukom većinom glasova od ukupnog broja članova.

Predsednik Upravnog odbora saziva sednicu Upravnog odbora prema potrebi.

Predsednik Upravnog odbora dužan je da sazove sednicu na predlog:

1.Direktora Kliničko bolničkog centra;

2.Zamenika direktora Kliničko bolničkog centra;

3.Osnivača Kliničko bolničkog centra;

4.Najmanje dva člana Upravnog odbora;

5.Nadzornog odbora.

U cilju rešavanja određenih pitanja iz delokruga rada Upravnog odbora ili neposrednog odlučivanja o pojedinim pitanjima, Upravni odbor obrazuje povremene komisije.

Sastav i broj povremenih komisija,njihove zadatke i ovlašćenja utvrđuje Upravni odbor svojom odlukom.

 

Članovi odbora:

Prof. dr Radovan Bogdanović, predsednik

Dr sc med. Danica Lisulov

Dr Robert Kostić

Dr Milica Prelević

Prim. dr Biljana Obradović Tomašević

Prim. dr Dragan Grebenarović

VMS Ljiljana Dunđerović