Zajedničke medicinske delatnosti

Upravnik: Prim.dr sci med. Vesna Libek
Glavna sestra: VMS Milena Milisavljević


Služba za laboratorijsku dijagnostiku

Načelnik: Mr ph. Milica Mamić
Glavni tehničar: VLT Sandra Nikolić

 

U Službi za laboratorijsku dijagnostiku zaposleno je ukupno 41 zdravstveni radnik: 7 sa visokom stručnom spremom, 9 sa višom stručnom spremom i 25 sa srednjom stručnom spremom.

Mikrobiološka laboratorija rutinski obavlja bakteriološku analizu različitih uzoraka: izolacija i identifikacija patogena, ispitivanje osetljivosti bakterijskih patogena na antibiotike i praćenje učestalosti rezistencije pojedinih vrsta mikroorganizama, klasičnim ili delimično automatizovanim postupcima. Pored toga, radi i kontrolu bolničke sredine i učestvuje u nadgledanju bolničkih infekcija, učešćem mikrobiologa u radu Komisije za bolničke infekcije. U spektru rada mikrobiološke laboratorije su i analize za dokazivanje prisustva crevnih parazita, kao i dijagnostika gljivičnih infekcija. Biohemijska i hematološka laboratorija rade neprekidno 24 sata za urgentne analize, dok je ceo spektar analiza dostupan u prepodnevnoj smeni.

Laboratorije su opremljene savremenim aparatima, tako da se dijagnostičke metode i procedure sprovode na najsavremeniji način. U hematološkoj laboratoriji nova oprema, zahvaljujući primeni savremenih tehničkih dostignuća, mogućava automatsko određivanje kompletne krvne slike sa petodelnom i trodelnom diferencijacijom leukocita i određivanje MDW-a kao markera septičnih stanja. Biohemijsko odelenje može u svakom momentu, da analizira primljeni uzorak, na najnovijim aparatima (400 do 1200 analiza/sat) i da u najkraćem vremenu izda traženi rezultat. Imunohemijske analize koje obuhvataju određivanje hormona, tumor markera i markera srčane funkcije, rade se na najsavremenijim aparataima, najviše klase u svetskim razmerama. Dijagnostika urgentnih stanja je unapređena uključivanjem imunohemijskih parametara funkcije srca u panel hitnih analiza dostupnih 24h sakog dana. Analiza urina se radi na poluautomatskom aparatu i planira se uvođenje potpuno automatizovanog celokupnog pregleda urina uključujući i sediment. Timskim radom i posvećenošću svih zaposlenih, postiže se maksimalna pouzdanost nalaza i efikasnost u njihovom izdavanju za najkraće vreme.

Poštujući principe dobre laboratorijske prakse odmah po osnivanju Jugoslovenskog nacionalnog programa spoljašnje kontrole kvaliteta YUNEQAS – medicinska biohemija 1998. godine laboratorijska služba se uključila u ispitivanje nepoznatih kontrolnih uzoraka. Spoljašnja kontrola kvaliteta rada se i dalje neprekidno sprovodi učešćem u specijalizovanim programima za biohemijske parametre na svakih 15 dana i za hematološke i imunohemijske parametre svakog meseca. Izveštaji o kvalitetu rezultata za pojedinačne uzorke i polugodišnje ili godišnje cikluse obrađenih uzoraka, uvek su u statistički zadatim okvirima, što potvrđuju odgovarajući izveštaji.

Služba za laboratorijsku dijagnostiku KBC Zemun je već dugi niz godina otvorena za saradnju sa drugim ustanovama, uključujući i stručne obrazovne, tako da se u ovoj službi sprovodi stručna praksa za laborante Srednje medicinske škole i za više laborante Visoke medicinske škole strukovnih studija. Status ove laboratorije, kao Nastavne baze Farmaceutskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, omogućava da u njoj studenti farmacije i specijalizanti medicinske biohemije, sa ovog fakulteta, obavljaju stručnu praksu.

1. Odsek prijema materijala

V.D. Šef: Mr ph. Ana Misić
V.D.  Nadzorni laboratorijski tehničar: Vesna Miljanski

2. Odsek za biohemijske i imunohemijske analize

Šef: Mr ph. Milica Marković
Nadzorni laboratorijski tehničar: VLT Nikola Ostojić

3. Odsek za hematološke analize

V.D. Šef: Mr ph. Dušica Lisica

4. Odsek mikrobiologije sa parazitologijom

Šef: Spec. dr med. Anđela Prokić
Nadzorni laboratorijski tehničar: Dragana Lončar