Zajedničke medicinske delatnosti

Upravnik: Prim.dr sci med. Vesna Libek
Glavna sestra: VMS Svetlana Ristović


Služba za laboratorijsku dijagnostiku

V.D. Načelnik: Mr ph Milena Pavičić
Glavni tehničar: VLT Ljiljana Mijatović

 

U službi laboratorijske dijagnostike radi ukupno 36 radnika: 6 sa visokom stručnom spremom, 3 sa višom stručnom spremom i 27 sa srednjom stručnom spremom. 

Mikrobiološka laboratorija obavlja rutinsku bakteriološku obradu različitih uzoraka: izolacija i identifikacija patogena, ispitivanje osetljivosti bakterijskih patogena na antibiotike i praćenje učestalosti rezistencije pojedinih vrsta mikroorganizama. Mikrobiološka laboratorija radi i  kontrolu bolničke sredine i učestvuje u kontroli bolničkih infekcija. U spektru rada mikrobiološke laboratorije su i pretrage za dokazivanje prisustva crevnih parazita, kao i dijagnostika gljivičnih infekcija.

Biohemijska i hematološka laboratorija rade neprekidno 24 sata za urgentne analize, dok se ceo spektar analiza obavlja u prepodnevnoj smeni.   

Laboratorije su opremljene savremenim laboratorijskim aparatima tako da su unapređene dijagnostičke metode i procedure. U  hematološkoj  laboratoriji  nova  oprema omogućila  je  automatsko  određivanje  kompletne krvne  slike sa petodelnom diferencijacijom i  određivanje  retikulocita  zahvaljujući  primeni savremenih tehničkih dostignuća. Biohemijsko odelenje je sa najnovijim aparatima (400 i 800 analiza na sat) u mogućnosti da u svakom momentu analizira doneti uzorak i da u najkraćem vremenu izda traženi  rezultat.  Unapređena je i   dijagnostika   urgentnih   stanja   kardioloških bolesnika radom na novom hemiluminiscentnom analizatorima na kojima, pored kardiačnih markera, određujemo hormone i tumor markere. Unapređena je i dijagnostika urina radom na poluautomatskom aparatu. Nova oprema omogućila nam je brzu, sigurnu i tačnu dijagnostiku, a tako smo svojim zalaganjem i radom na najbolji način doprineli timskom radu i pomogli pacijentu. 

Poštujući principe dobre laboratorijske prakse odmah po osnivanju Jugoslovenskog nacionalnog

programa spoljašnje kontrole kvaliteta YUNEQAS – medicinska biohemija 1998. godine laboratorijska služba se uključila u ispitivanje nepoznatih kontrolnih uzoraka. Kasnije,  nacionalni  program spoljašnje kontrole kvaliteta SNEQAS organizuje i sprovodi Društvo medicinskih biohemičara Srbije gde smo se odmah priključili. Tako u kontinuitetu kontrolišemo i proveravamo svoj rad, a izveštaji koje dobijamo potvrda su da radimo veoma precizno i tačno što nas svrstava u visoko rangirane laboratorije. 2003. godine uključili smo se u projekat IMEP 17 u organizaciji European commission directorate general JRC – Institute for Reference Materials and Measurements. 2008. godine započeli smo Evropsku Internacionalnu spoljašnju kontrolu REQAS   za biohemijske parametre, dva puta mesečno analiziramo nepoznate uzorke  i  šaljemo  rezultate  u  Englesku,  odakle redovno stižu izveštaji koji nam potvrđuju visok kvalitet našeg rada.

Laboratorijska služba otvorena je već dugi niz godina za saradnju sa ostalim ustanovama. U službi se sprovodi stručna praksa za laborante Srednje medicinske škole, za više laborante Visoke medicinske škole strukovnih studija. U laboratorijskoj službi studenti farmacije obavljaju obavezni jednogodišnji staž.

1. Odsek prijema materijala

V.D. Šef: Mr ph Ana Misić
V.D. Nadzorni laboratorijski tehničar: Vesna Miljanski

2. Odsek za biohemijske i imunohemijske analize

V.D. Šef: Mr ph Milica Mamić
Nadzorni laboratorijski tehničar: VLT Nada Drobnjak

3. Odsek za hematološke analize

V.D. Šef: Mr ph Dušica Lisica

4. Odsek mikrobiologije sa parazitologijom

Šef: dr Mirko Janjušević
V.D. Nadzorni laboratorijski tehničar: Jasna Đurović