KLINIKA ZA HIRURGIJU

Prof. dr Dejan Stevanović - rukovodilac Klinike za hirurgiju
VSS Slađana Krstić - glavna sestra Klinike za hirurgiju

Služba opšte hirurgije 

Doc. dr Nebojša Mitrović - rukovodilac Službe opšte hirurgije
MS Marija Vučetić - V.D. glavne sestre Službe opšte hirurgije

Služba opšte hirurgije raspolaže sa 65 bolesničkih kreveta, jedinicom za poluintezivno lečenje, dva previjalašta koja ispunjavaju sve uslove za primenu asepse i antisepse. Služba zbrinjava sva stanja iz oblasti opšte, vaskularne, endocrine i onkohiirurgije, sprovodeći  kliničko ispitivanje, preoperativnu pripremu, operativno, neoperativno i postoperativno lečenje i negu bolesnika.  Osim toga, zaposleni u službi obavljaju specijalističko-konsultativne preglede i pružaju ambulantno-polikliničke usluge.

Na godišnjem nivou u Službi opšte hirurgije se uradi oko 4200 hirurških intervencija, od kojih oko 500 hitnih, oko 380 minimalno-invazivnih i oko 880 malih hirurških operacija. Godišnje se prijavi i oko 300 malignitete Zavodu za javno zdravlje.
Danas je u okviru službe zaposleno: 25 hirurga od kojih 19 specijalista i 6 specijalizanata, 1 vanredni professor, 1 docent, 2 asistenta, 1 primarijus, 2 doktora nauka, 2 magistra nauka, kao i 30 medicinska sestra od kojih trenutno 4 medicinske sestre sa Visokom strukovnom školom.
Posle 8 godina, renoviranje operacionih sala je završeno i KBC Zemun dobija najmodernije sale i najsavremeniju medicinsko-tehničku opremu i gotovo da po tome prednjači u zemlji.

Služba opšte hirurgije je nastavna baza Medicinskog fakulteta u Beogradu, Visoke strukovne škole Beograd, kao i srednje medicinske škole „Nadežda Petrović“.
Podelom Službe opšte hirurgije na četiri odeljenja prema novoj sistematizaciji endokrina hirurgija ponovo zauzima svoje mesto u hirurškom lečenju kao i onkohirurgija dojke, a pored usvojenih minimalno-invazivnih procedura, 02. 12. 2013. godine urađena je i prva laparoskopska operacija kolona.

1. Odeljenje gastrointestinalne hirurgije

Spec. dr med. Nikola Pavlica - pomoćnik rukovodioca medicinske službe za Odeljenje gastrointestinalne hirurgije
MS Jelena Dačević - V.D. glavne sestre Službe gastrointestinalne hirurgije

2. Odeljenje hepatobiliopankreatične hirurgije

Doc. dr Damir Jašarović - pomoćnik rukovodioca medicinske službe za Odeljenje hepatobiliopankreatične hirurgije
MS Valentina Anđelović - glavna sestra Službe hepatobiliopankreatične hirurgije

3. Odeljenje onkološke i vaskularne hirurgije

Spec. dr med. Slobodan Radmilović - V.D. pomoćnik rukovodioca medicinske službe za Odeljenje onkološke i vaskularne hirurgije
VMS Vesna Simić-Stevanović - glavna sestra Odeljenje onkološke i vaskularne hirurgije

4. Odeljenje minimalno invazivne i endokrine hirurgije

Spec. dr med. Srđan Milina V.D. pomoćnik rukovodioca medicinske službe za Odeljenje minimalno invazivne i endokrine hirurgije
VMS Milena Žugić - glavna sestra Odeljenja minimalno invazivne i endokrine hirurgije