Управни одбор је орган управљања Клиничко болничког центра.Управни одбор има седам чланова од којих су три члана из реда запослених у Клиничко болничком центру а четири члана су представници оснивача.Најмање један члан из реда запослених у Управном одбору мора бити здравствени радник са високом стручном спремом.

Чланови Управног одбора из здравствене установе именују се на предлог Стручног савета Клиничко болничког центра.

Чланви Управног одбора именују се на период од четири године.

Управни одбор Клиничко болничког центра:

1.Доноси статут Клиничко болничког центра уз сагласност оснивача;

2.Доноси друге опште акте у складу са законом;

3.Одлучује о пословању Клиничко болничког центра;

4.Доноси програм рада и развоја;

5.Доноси финансијски план и годишњи обрачун Клиничко болничког центра у складу са законом;

6.Усваја годишњи извештај о раду и пословању Клиничко болничког центра;

7.Одлучује о коришћењу средстава Клиничко болничког центра, у складу са законом;

8.Расписује јавни конкурс и спроводи поступак избора кандидата за обављање функције директора и заменика директора;

9.Подноси оснивачу годишњи извештај о резултатима рада Клиничко болничког центра;

10.Доноси пословник о свом раду;

11.Обавља и друге послове утврђене законом и Статутом;

 

Управни одбор одлучује ако је присутно више од половине чланова Управног одбора и доноси одлуком већином гласова од укупног броја чланова.

Председник Управног одбора сазива седницу Управног одбора према потреби.

Председник Управног одбора дужан је да сазове седницу на предлог:

1.Директора Клиничко болничког центра;

2.Заменика директора Клиничко болничког центра;

3.Оснивача Клиничко болничког центра;

4.Најмање два члана Управног одбора;

5.Надзорног одбора.

У циљу решавања одређених питања из делокруга рада Управног одбора или непосредног одлучивања о појединим питањима, Управни одбор образује повремене комисије.

Састав и број повремених комисија,њихове задатке и овлашћења утврђује Управни одбор својом одлуком.

 

Чланови одбора:  

Проф. др Радован Богдановић, председник

Др сц мед. Даница Лисулов

Др Роберт Костић

Др Милица Прелевић

Прим. др Биљана Обрадовић Томашевић

Прим. др Драган Гребенарoвић

ВМС Љиљана Дунђерoвић