Надзорни одбор Клиничко болничког центра обавља надзор над радом и пословањем Клиничко болничког центра.

Надзорни одбор одлучује ако је присутно више од половине чланова Надзорног одбора и доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова Надзорног одбора.

Надзорни одбор Клиничко болничког центра има пет чланова од којих су два члана из реда запослених у Клиничко болничком центру а три члана су представници оснивача.

Чланови Надзорног одбора именују се на период од 4 године.

Чланове Управног и Надзорног одбора из Клиничко болничког центра оснивач именује на предлог Стручног савета Клиничко болничког центра.

Надзорни одбор у оквиру свог делокруга:

1.Разматра годишњи и шестомесечни извештај о раду и пословању Клиничко болничког центра и завршни рачун;

2.Доноси пословник о свом раду;

3.Врши увид у спровођење закона и других прописа у вези са финансијским пословањем Клиничко болничког центра;

4.Врши увид у спровођење одлука Управног одбора;

5.Обавља и друге послове утврђене законом.

 

Чланови одбора:  

Др Константин Кашћак, председник

Прим. др Велибор Милановић

Владимир Гарић, дипл. правник

Доц. др Небојша Митровић

ВМС Светлана Ристовић